Team of two engineers installing solar panels on roof.

Основни задължения на инсталаторите на фотоволтаични системи

Инсталаторите на соларни инсталации сглобяват, настройват и поддържат системи, преобразуващи слънчевата светлина в енергия. На такава длъжност обикновено  се получава заплащане от средна категория, като се наблюдава 10-годишно нарастване  на предлагането на работни места с ръст от 52%.

Слънчевата енергия все още може да се счита за алтернативен източник  в сравнение с конвенционалните средства.  Тя набира популярност. В резултат на това се очаква работните места за инсталатори  да изобилстват.  Специалистите по инсталиране на слънчеви системи се наричат  още монтажници. Основно те сглобяват, настройват и поддържат покривни или други системи за преобразуване на слънчева енергия в електрическа.

Също така оценяват имота на клиента и съставят  план за поставяне,  отговарящ на нуждите на клиента. След това те  инсталират панелите в съответствие с  правните изисквания  и ги  свързват към електрическата система на клиента.

С нарастващото търсене на възобновяема енергия, монтажниците на слънчеви панели могат да работят почти навсякъде. Соларната индустрия е сравнително нова в сравнение с други. Много  фирми за слънчева енергия са доста малки,  срещат се и някои големи.  

Какви са отговорностите на инсталатора на слънчева енергия. Инсталаторите  извършват рутинно  следното:

  • Проектиране/планиране на слънчеви фотоволтаични системи според спецификациите на клиента
  • Създаване (измерване, изрязване, изработване) на  поддържащи приспособления за слънчеви панели
  • Инсталиране на  всички компоненти на слънчеви фотоволтаични системи, включително корпусни модули, панели и поддържащи тела. Всичко това  в съответствие със строителните норми.
  • Свързване на фотоволтаични системи със съществуващи електрически системи
  • Поставяне на устойчиво на атмосферни влияния  външно оборудване
  • Реализация на  програми за активиране, тестване и текуща диагностика на соларни системи.

Инсталаторите имат много задачи  през цялото време, докато са на работната площадка. Те трябва да проверят измерванията и плана на системата преди инсталирането.

В зависимост от използваната конструкция (плосък покрив, ъглов покрив, самостоятелни модули), фотоволтаичните инсталатори може да се наложи да конструират монтажен модул. Той се използва за позициониране на самите панели под правилните ъгли. Соларните инсталатори  монтират новите системи върху новоизградените носещи конструкции и  поставят панелите или керемидите върху тях.

След  това сглобяват всички електрически компоненти заедно, свързвайки се с нови или съществуващи електрически системи на място. За  завършване на  процеса се извършва и тестване и отстраняване на неизправности.

За да изпълнят тези различни задачи,  монтажниците трябва да владеят  ръчни и електрически инструменти, включително бормашини, триони, гаечни ключове, отвертки и други типични строителни инструменти. В допълнение към това са необходими и основни познания за окабеляване.

По отношение на електротехническите задачи, в зависимост от конкретната работа и държавните стандарти, може да се наложи електротехник да се справи с част от работата. Това е необходимо, особено ако се свързва към по-голяма електрическа мрежа.  Инсталаторите могат да се справят сами с тези задачи, както и да проверят окабеляването, полярността и заземяването на електрическите системи.

В рамките на жилищни или малки търговски проекти, на  фотоволтаичните монтажници  се възлага задачата да подготвят вида на системата въз основа на специфични изисквания. Това може да включва получаване на разрешителни от местни фирми, измерване, рязане, производство и свързване на структурна рамка, както и слънчеви панели, инсталиране на панели към покривни или земни стойки, свързване към електрически системи и накрая отстраняване на неизправности и пускане на системата в експлоатация.

Често обемът на работата и мащабът на фирмата възложител определят колко специализирана може да бъде ролята на всеки монтажник в представения списък със задължения.

Кариерни перспективи

Секторът на слънчевата енергия може да предложи много диференциация и напредък и преквалификация:

Соларен техник: Развиват  се  в областта на широкомащабните електрически системи. Имат собствен набор от допълнителни процеси на обучение.

Мениджър на соларен проект: Обикновено включва допълнително обучение по общи проекти на слънчеви системи и управление на строителни проекти.

Инженер по взаимно свързване на комунални услуги: изисква асоциирана степен, свързана с икономиката на чистата енергия.

Проектант на жилищни фотоволтаични системи:   получава се сертификат и допълнително  обучение по механика и електротехника в областта на фотоволтаиците.

Ръководител на слънчеви инсталации:  това е по-независим път, обикновено изискващ допълнителен лиценз и обучение за управление на слънчева енергия, бизнес или строителство.

Соларен инструктор:  работи се със сертификат и бакалавърска степен или удостоверение за  специално образование с цел преподаване в областта.

Tags: No tags