Eng Veselin Todorov

Д-р инж. Веселин Тодоров е преизбран за член на Бюро на Съвета на БО към БТПП

На проведеното редовно годишно Общо събрание членовете на Съвета на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата, благодарение на активността, усилията и съвместната работа с организацията, д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и основател на ВВТ Инженеринг, бе преизбран за член в Бюро на Съвета на браншовите организации.

Към Събранието бе проявен голям интерес и в него взеха активно участие представители на 56% от членовете на Съвета на БО – сдружения, обединяващи различни отрасли от икономиката на страната.

Утвърден бе Отчетът за дейността на Съвета през 2023 г. Адмирации бяха изразени към Бюрото на Съвета за компетентната му работа в изпълнение програмата през предходната година – организирани и проведени мероприятия, срещи и други инициативи. Положителна оценка бе дадена на продължаващата, утвърдената практиката по поддържане на постоянна комуникация на БТПП с членовете на Съвета за взаимен обмен на информация и за изготвяне на общи позиции по важни въпроси от икономически, правен и социален характер.

Съветът на браншовите организации прие Програма за дейността си  през 2024 г., която по принцип е отворена и може да се актуализира през годината. Обсъден бе въпросът за липса на достатъчна информация за подготвени експерти в различните браншове, които, при необходимост, да бъдат привличани като консултанти при разглеждане на възникнали проблеми в конкретен бранш, при изготвяне на проекти по европейски или национални програми и др. С оглед на това бе предложено към регистъра на Палатата да се създадат регистри на браншови принцип. Препоръчано бе в Програмата да бъдат включени и конкретни теми, свързани с проблеми в земеделието. Специално внимание бе отделено на връзките между браншовите организации и учебните заведения и значението им за подготовката на кадри в съответните специалности, чрез участие на представители на браншови организации в процеса за актуализиране на учебните програми, за да отговорят на новите съвременни изисквания на пазара на труда.

Общото събрание избра състав на Бюрото на Съвета, както следва:

Председател: Борил Ташев – председател на „Българска асоциация труд, здраве безопасност“;

Заместник-председател: Атанас Урджанов – председател на Асоциация на месопреработвателите в България;

Заместник-председател: Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации.

Членове:

Людмил Иванов – член на УС на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове;

Мартин Янев – член на УС на Клъстер „Зелен транспорт“;

Александър Бочев – председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“;

Гена Събева – председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България;

Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна академия България“;

Тодор Иванджиков – председател на „Асоциация на българската авиационна индустрия;

Илия Петров – съпредседател на Браншова организация за текстил и облекло;

Андрея Щерев – председател на Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии.

Tags: No tags