Cover site

Д-р инж. Веселин Тодоров със статия в „Енергийна и климатична дипломация“

В Дома на Европа, София, беше официално представено осмото издание на сборника „Енергийна и климатична дипломация“. Председателят на УС на Института за енергиен мениджмънт Славчо Нейков е главен редактор на сборника за поредна година.

Д-р инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“ участва със статия в новия брой на специализираното издание „Енергийна и климатична дипломация“.

Темата, която д-р инж. Веселин Тодоров разглежда в изданието е свързана с необходимостта от специализирани кадри във ВЕИ индустрията.

Преходът към нисковъглеродно бъдеще с възобновяема енергия е едно от най-належащите глобални предизвикателства на нашето време. Успехът на този преход ще зависи от наличието на квалифицирана и компетентна работна сила, способна да ръководи внедряването и интегрирането на технологии за възобновяема енергия. Въпреки бързия растеж на сектора на възобновяемата енергия, индустрията е изправена пред значителен недостиг на умения, което заплашва да ограничи темпото и мащаба на енергийната трансформация.

Статията представя аргумента, че критичната роля на човешкия капитал за постигането на успешен енергиен преход е до голяма степен пренебрегната в политическите и академичните дискусии. За да се преодолее липсата на умения и да се изгради устойчиво енергийно бъдеще, има спешна необходимост да се даде приоритет на развитието на работната сила във възобновяемата енергия.

Повече от необходим е реалистичен преглед на текущото състояние на сектора на възобновяемата енергия и предизвикателствата, пред които е изправена индустрията по отношение на развитието на работната сила.

• Съгласувани усилия за приоритизиране на развитието на работната сила в енергийната политика;

• Инвестиции в програми за образование и обучение по възобновяема енергия;

• Създаване на партньорства между индустрията и академичните среди за стимулиране на иновациите и трансфера на знания;

• Насърчаване на разнообразието и приобщаването в сектора на възобновяемата енергия, за да се гарантира, че ползите от енергийния преход се споделят от всички и т.н.

Разгледайте сборника „Енергийна и климатична дипломация“. Целия текст на статията на д-р инж. Веселин Тодоров можете да откритете на 153 страница: https://www.emi-bg.com/wp-content/uploads/2023/06/Energy-and-Climate-Diplomacy_2023.pdf

Tags: No tags