Energy

Участие в конференция „Енергийна стратегия на България: план за енергийна сигурност

Сдружение „Соларна Академия България“ взе участие в конференция на тема „Енергийна стратегия на България: план за енергийна сигурност“.

Сдружение „Соларна Академия България“ приветства усилията за изготвяне на новата енергийна стратегия на Република България. Енергийната стратегия следва да включва рамкови стандарти и регулации, които да насърчават и подкрепят интеграцията и развитието на ВЕИ. Тези стандарти ще предоставят ясна и стабилна правна и регулаторна основа, която да насърчи инвестициите във възобновяема енергия, да създаде условия за развитие на нови технологии и да подобри ефективността на енергийната система. Това също така ще допринесе за намаляване на зависимостта от традиционни енергийни източници и повишаване на енергийната сигурност на страната.

Съдружението вярва, че включването на този аспект в енергийната стратегия е от съществено значение, тъй като енергийният сектор и възобновяемите източници на енергия играят ключова роля в бъдещето на страната. Рамковите стандарти и инвестициите във ВЕИ не само ще спомогнат за борба с изменението на климата и опазване на околната среда, но също така ще подпомогнат енергийната сигурност и икономическия растеж на Република България.

Сдружението подчерта и съществената роля на образованието и обучението в контекста на този стратегически преход – тема, която към момента е силно пренебрегвана, а именно тя е в основата на успешната реализация на бъдещата стратегия.

Tags: No tags