News_energy home

Трябва да бъдат взети по-мащабни мерки преди битовите потребители да излязат на свободния пазар на електроенергия

През последните дни една от основните теми за дискусии в енергетиката са нарастващите опасения относно потенциалното рязко увеличение на цените на електроенергията за битови потребители. Както стана ясно, цената на електроенергията за домакинствата след 1 юли 2024 година ще се базира на основна цена, установена от Министерския съвет, и допълнителна компонента, определена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а през 2026 година предстои излизането на битовите потребители на свободния пазар на електроенергия.

Според експертите от Сдружение „Соларна Академия България“ на преден план трябва да се постави необходимостта от интегриран подход към преодоляването на предизвикателствата, които ни очакват. „Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е краткосрочно решение. За постигането на дългосрочна стабилност и устойчивост на енергийния пазар са необходими глобални структурни промени. Още преди години алармирахме за потенциално рязко увеличение на цените на тока за бизнеса, последвано от същия ефект за домакинствата. Както знаем, имаше криза, свързана с високите цени на тока за бизнеса, която беше трудно овладяна и имаше своите последствия. Необходимо е да вземем мерки възможно най-бързо, за да избегнем и потенциална криза при битовите потребители“, коментират от Сдружение „Соларна Академия България“.

За да се справим с тези предизвикателства, според Сдружението трябва да се акцентира върху важността от развитието на малки местни енергийни централи и насърчаването на битовите потребители да направят инвестиции във възобновяеми източници на енергия, както и системи за съхранение.  Мнението на експертите е, че особено внимание заслужават енергийно бедните домакинства, които са изключително уязвими в контекста на енергийните промени. „Трябва да разработим и приложим ефикасни механизми за подкрепа, които да осигурят достъп до енергия за всички от обществото. Подходът към подкрепата за домакинствата, засегнати от енергийна бедност, трябва да бъде справедлив и да отчита индивидуалните нужди, избягвайки еднотипни решения. Необходимо е да се разработят и въведат критерии, които да идентифицират степента на енергийна бедност, процедурите за кандидатстване и типовете подкрепа“.

За успешната трансформация към устойчива енергийна система е критично важно битовите потребители не само да осъзнаят необходимостта от инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), но и да имат реалната възможност за това. В този контекст, Сдружение „Соларна Академия България“ призовава за разработването и прилагането на целенасочени програми, които да осигурят достъп до финансиране, мотивация и подкрепа за домакинствата, желаещи да преминат към зелена енергия. Въвеждането на стимули като данъчни облекчения, субсидии и улеснен достъп до заеми с ниска лихва може значително да ускори прехода към ВЕИ сред битовите потребители.

Освен това, законодателната рамка трябва да бъде адаптирана, за да отразява спецификите на многофамилните сгради, които често срещат трудности при въвеждането на системи за ВЕИ, поради съществуващите правни и технически ограничения. Необходимо е да се внесат промени в законодателството, които да улеснят инсталирането на фотоволтаични панели и други системи за възобновяема енергия в такива сгради, включително и разработването на модели за общо инвестиране и използване на произведената енергия.

Tags: No tags