Veselin-Todorov

БТПП и Соларна Академия България внесоха предложение за опростяване на процедурата за инсталиране на фотоволтаични централи

Българска търговско-промишлена палата (БТПП), в качеството си на работодателска организация на национално равнище беше сезирана от своя браншова организация – „Соларна академия България“ (Solar Academy) и свои преки членове относно необходимостта от промяна на нормативната уредба и предприемането на незабавни мерки за преодоляването на проблемите в сферата на изграждането на фотоволтаични централи за собствена употреба. През октомври бе проведена среща между председателя на БТПП, г-н Цветан Симеонов и служебния министър на енергетиката, г-н Росен Христов, по време на която бяха коментирани основните проблеми и начините за тяхното решаване.

„Без ясни стимули и административни облекчения няма да успеем да направим бърз ръст във  ВЕИ енергийните източници. Високите цени на тока са единия стимул,  за другия сме предложили незабавни и възможните за това правителство промени в процедурите“, коментира Цветан Симеонов – председател на БТПП.

Въпреки направените законодателни промени през тази година, с цел облекчаване на режима на издаване на разрешение за строеж на съоражения в областта на възобновяемите енергийни източници и присъединяването им към  електрическите мрежи, те са крайно недостатъчни, а направените изменения с цел облекчения не обхващат малките и средни предприятия. По време на срещата представителите на БТПП настояха в кратък период да бъдат извършени и необходимите законодателни действия за подготовка и транспонирането на Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, които ще спомогнат за преодоляването на проблемите на бизнеса в сферата на изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия.

„С нас все по-често се свързват инвеститори, които търсят информация и повече конкретика за това какво е необходимо да направят, за да изградят фотоволтаична централа. Проблемът е, че процесите не са уеднаквени и всеки проект зависи от тълкуването на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и решението на отделните общини или техните архитекти. Това водидо прекратяване, излишно забавяне и оскъпяване на проектите. Разбира се, има и редица други проблеми, а начинът да се решат е да се направят законови промени“, коментира инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“.

Според работодателската организация и нейните членове, не достатъчно бързите действия от страна на правителството поставят бранша и потребителите в неконкурентно положение спрямо останалите участници на Eвропейския съюз и забавят зеления преход в страната. Необходимо е българското правителство да предприеме краткосрочни мерки и да адаптира нормативната рамка на законово и подзаконово ниво, с цел намаляване на регулаторните режими, стриктно спазване на сроковете по издаване на разрешителни и осигуряване на публичност на административните действия, във връзка с намаляване на риска от корупционните схеми.

След проведената среща, БТПП съвместно със Сдружение „Соларна Академия България“ подготвиха и внесоха  предложения за промяна на разпоредби, които да облекчат режима за изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди.  Според експертите, след тяхното прилагане ще се постигне по-облекчен административен процес, ще има по-голяма прозрачност и възможност за по-бързо изграждане на фотоволтаични централи, което ще стимулира както бизнеса, така и битовите потребители да инвестират в такъв тип проекти, което от своя страна ще доведе до овладяване на енергийната криза в страната.

Българска търговско-промишлена палата и Сдружение „Соларна Академия България“ отправиха и предложение за участието на техни експерти във всякакви работни групи за промяна на законодателството и успешното реализиране на прехода за зелената сделка.

Предложенията и мотивите към тях ТУК.

Tags: No tags