Ministry of Enеrgy

Участие в среща с Министерство на енергетиката и Световната банка

На 29 февруари, Сдружение „Соларна Академия България“, заедно с представители на други водещи браншови организации в страната, включително Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), участваха в среща с Министерството на енергетиката и екип на Световната банка. Събитието подчерта колективните усилия на различните заинтересовани страни за адресиране на предизвикателствата и възможностите, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика.

В рамките на срещата, Сдружение „Соларна Академия България“ и другите присъстващи организации изразиха своята подкрепа и загриженост за бъдещето на енергийния сектор и засегнатите от прехода райони. Беше подчертана важността от разработването на цялостни програми за преквалификация, които да осигурят успешното преориентиране на служителите към новите икономически реалности.

Инициативата идва след одобрението от Европейската комисия на териториалните планове за справедлив преход в основните въглищни райони на България и актуализацията на националната стратегия за климатична неутралност. Тези документи очертават рамката за дългосрочното планиране и инвестиции в енергийния сектор и свързаните с него общности.

Срещата подчерта значението на многостранния подход и сътрудничеството между българското правителство, международни финансови институции като Световната банка и водещите организации на работодателите в страната за разработването на устойчиви и стратегии за енергийния преход. Сдружение „Соларна Академия България“ има готовност да предложи разработени програми за преквалификация, които са важен елемент от инициативите за подпомагане на адаптацията на работната сила в България към динамиката на нисковъглеродната икономика. Представителят на организацията подчерта значението на междуинституционалното сътрудничество с правителствени и международни организации като критичен фактор за успешното преодоляване на предизвикателствата, свързани с енергийния преход, и за ефективното използване на възникващите възможности.

Tags: No tags