IMG-f8804a29236e323c2f6738ac8dd23230-V

Проведе се първото кариерно изложение и форум за професионално развитие във ВЕИ индустрията

Индустрията за възобновяема енергия, временното правителство, правителствените органи и образователните институции изграждат по-тясно сътрудничество, за създаването на квалифицирана работна сила. “Зелените професии” представляват бъдещето, а подготовката на експерти е от първостепенно значение не само за секторното развитие, но и за постигане на енергийните цели на държавата. Качествените кадри ще послужат като стимул за процеса на енергиен преход, ключово начинание за България. Това се обсъждаше по време на встъпителното издание на кариерния форум “Презареди кариерата си”, на който се представиха много млади таланти, които се стремят да оставят своя отпечатък в сектора на възобновяемата енергия.

Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика, подчерта необходимостта от съгласувани усилия между бизнеса и правителството в прехода към възобновяеми енергийни източници. “Иновациите трябва да бъдат оглавени от бизнеса. Те имат необходимия опит и предоставят нови знания. Без координация между частния сектор и държавата, напредъкът не може да бъде осъществен”, подчерта тя.

Д-р инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение “Соларна Академия България” и съорганизатор на форума, също подчерта значимостта на колективния подход. “За да успее планът за възстановяване и устойчивост, сътрудничеството между бизнеса, правителството, образованието и медиите е наложително. Само чрез тази симбиоза можем да постигнем споделени зелени цели.”

Максим Бехар, главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc. и съорганизатор на кариерния форум “Презареди кариерата си”, отбеляза: “Докато намирането на квалифициран персонал поставя предизвикателства в различни съвременни сектори, търсенето на хора, желаещи да се развиват във ВЕИ индустрията, става все по-осезаемо. Ето защо, чрез този форум, ние се стремим да се справим с този недостиг на кадри в бързо развиващия се сектор на възобновяемата енергия. “

“Презареди кариерата си” събра фирми, институции и търсещи работа с цел насърчаване на по-задълбочена комуникация между ВЕИ индустрията, образованието и институциите за съвместно разработване на иновативни и практически подходи за учене и създаване на зелени решения.

Встъпителното издание на форума се проведе с специалното съдействие на CSL Installers, а основен партньор беше HRS България. VVT Engineering, Solaris Montage и Hecsolar също бяха партньори на събитието.

Събитието получи специална подкрепа от Нов български университет, Междууниверситетския център за развитие на кариерата към УНСС, Технически университет – София, Технически университет – Габрово, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и Професионална гимназия по електротехника и електроника – Пловдив.

1

The first career exhibition and forum for professional development in the RES industry was held with strong interest

The renewable energy industry, interim government, governmental bodies, and educational institutions are forging closer collaboration to cultivate a skilled workforce. „Green professions“ represent the future, and the training of experts holds paramount importance not only for sectoral development but also for achieving the state’s energy objectives. Quality personnel will serve as the impetus behind the energy transition process, a crucial endeavor for Bulgaria. These insights emerged during the inaugural edition of the „Recharge Your Career“ career forum, which provided numerous young talents aspiring to make their mark in the renewable energy sector with the chance to glean wisdom from seasoned experts in the field.

A distinguished guest, Natalia Efremova, Deputy Minister of Labor and Social Policy, emphasized the necessity for a concerted effort between businesses and the government in transitioning to renewable energy sources. „Innovation must be spearheaded by businesses. They possess expertise and drive new knowledge. Without coordination between the private sector and the state, progress remains elusive,“ she emphasized.

Dr. Eng. Veselin Todorov, Chairman of the „Solar Academy Bulgaria“ association and co-organizer of the forum, also underscored the collective approach’s significance. „For the recovery and resilience plan to succeed, collaboration among businesses, government, education, and the media is imperative. Only through this synergy can we achieve shared green objectives.“

Maxim Behar, CEO of M3 Communications Group, Inc. and co-organizer of the „Recharge Your Career“ career forum, noted, „While sourcing qualified personnel poses challenges across various modern sectors, the demand for individuals eager to thrive in the RES industry is becoming increasingly palpable. Therefore, through this forum, we aim to address this personnel shortage in the rapidly evolving renewable energy sector.“

„Recharge Your Career“ brought together businesses, institutions, and job seekers with the objective of fostering deeper dialogue among the RES industry, education, and institutions to collaboratively devise innovative and practical approaches to learning and green solutions creation.

The inaugural forum edition was held in general partnership with CSL Installers, and the principal partner was HRS Bulgaria. VVT Engineering, Solaris Montage, and Hecsolar were also event partners.

The event received special support from New Bulgarian University, the Interuniversity Center for Career Development at UNSS, Technical University – Sofia, Technical University – Gabrovo, Ruse University „Angel Kanchev,“ Faculty of Economics at Sofia University „St. Kliment Ohridski,“ and Professional High School of Electrical Engineering and Electronics – Plovdiv.

Media backing for the inaugural career forum dedicated to the RES industry was provided by: BTA, Telegraf, Banker.bg, Econ.bg, and Novinite.bg.