Solar panel on blue sky background, Alternative energy concept,Clean energy,Green energy.

Устав

УСТАВ

НА
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

в
общественополезна дейност

Соларна Академия България“

 приет на учредително събрание, състояло
се в гр. София, на 08.12.2021 г., изменен от Общото събрание на сдружението,
провело се на 09.04.2024 г.

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението е Соларна Академия България“, което се транслитерира, както следва: Solar Academy Bulgaria

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на сдружението са в гр. Елин Пелин, ул. „Лесновска“ № 7.
(2) Адресът за кореспонденция на сдружението е с. Лозен 1151, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 67.

Срок
Чл. 4.
Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена  полза, изразяваща се в:
• Подпомагане на образователните институции за подготовка на качествени програми за обучение на специалисти в областта на възобновяемите източници на енергия;

• Реализация на отворени събития с гост-лектори с повишаване на стойността на учебния процес в училища и университети;

• Реализация на информационни кампании за популяризиране на важността на темите, свързани с ВЕИ и енергийната ефективност;

• Обмен на добри практики с държави, които са напреднали в своето развитие в областта на ВЕИ и енергийната ефективност;

• Създаване на практически обучителни курсове в областта на възобновяемите източници на енергия, ВЕИ и енергийната ефективност;

• Създаване на минимум от изисквания, гарантиращи качество при изпълнение на проекти в областта на възобновяемите източници на енергия, ВЕИ и енергийната ефективност;

• Работа с правителствени и неправителствени организации с цел облекчаване на изискванията за изграждане на малки фотоволтаични централи.

 

Основни цели на сдружението

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

• Подпомагане на образователните институции за подготовка на качествени програми за обучение на специалисти в областта на възобновяемите източници на енергия;

• Реализация на отворени събития с гост-лектори с повишаване на стойността на учебния процес в училища и университети;

• Реализация на информационни кампании за популяризиране на важността на темите, свързани с ВЕИ и енергийната ефективност;

• Обмен на добри практики с държави, които са напреднали в своето развитие в областта на ВЕИ и енергийната ефективност;

• Създаване на практически обучителни курсове в областта на възобновяемите източници на енергия, ВЕИ и енергийната ефективност;

• Създаване на минимум от изисквания, гарантиращи качество при изпълнение на проекти в областта на възобновяемите източници на енергия, ВЕИ и енергийната ефективност;

• Работа с правителствени и неправителствени организации с цел облекчаване на изискванията за изграждане на малки фотоволтаични централи.

 

Чл. 7. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
А/ Ангажиране на млади хора за участие в програми и проекти;

Б/ Осъществяване на граждански контрол, върху решенията на държавни и общински органи на управление в областта на възобновяемите източници на енергия, ВЕИ и енергийната ефективност;;

В/ Осигуряване на свободен достъп до информация на всички заинтересовани обществени организации;

Г/ Създаване информационен екологичен център;

Д/ Издаване на бюлетини с екологична тематика;

Е/ Организиране на директни акции и кампании в областта на възобновяемите източници на енергия, ВЕИ и енергийната ефективност и в рамките на закона и по установения от закона ред;

Ж/ Организиране на форуми за запознаване на обществеността възобновяемите източници на енергия, ВЕИ и енергийната ефективност;.

З/ Спонсорства от частни лица;

И/ Професионална помощ от работодатели; Постъпления от държавни и обществени институции; годишен членски внос.

 

II. ЧЛЕНСТВО

 

Членски права и задължения

Чл. 8. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав и плащат редовно членския си внос.

            (2) Членовете на Сдружението са преки, членове-парньори, почетни и членове – кореспонденти.

            (3) Преки членове на Сдружението могат да бъдат:

1.     физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;

2.     фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност;

3.     физически лица, които сътрудничат на Сдружението, подпомагат и популяризират неговата дейност.

(4) Членове-партньори на Сдружението могат да бъдат:

1.     физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред;

2.     фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи стопанската дейност;

3.     физически лица, които сътрудничат на Сдружението, подпомагат и популяризират неговата дейност.

(4) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица от страната и чужбина – изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на целите и задачите на Сдружението.

            (5) Членове-кореспонденти на Сдружението могат да бъдат чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и други подобни., с които Сдружението поддържа активно сътрудничество.

             

Чл. 9 (1) Преките и почетните членове на Сдружението имат право:

1. да участват лично или чрез представител в Общото събрание;

2. да бъдат избирани в управителните и контролните органи на Сдружението;

3. на един глас, който се упражнява лично или от техен представител;

4. да бъдат информирани за дейността на сдружението;

5. да се ползват от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

            (2) Членовете-партньори на Сдружението освен правата по ал. 1 имат и  следните права:

1. да ползват с предимство, безплатно и/или с намаление услуги от дейността на Сдружението и/или нейното имущество;

2. да участват безплатно с лектори в мероприятията организирани от Сдружението;

3. да участват в обсъждания, когато се разглеждат въпроси, засягащи интересите им, включително в кръгли маси и работни групи;

4. да посочват при необходимост членуването си в Сдружението в свои документи;

5. да участват в работата на съветите към Сдружението и да ползват тяхното сътрудничество при осъществяване на дейността си.

6. Да имат достъп до база данни с контакти на хора, търсещи работа от различни комуникационни канали;

7. Да се ползват с предимство и/или с намаление при обучения организрани от Сдружението;

8. Да се ползват с безплатна консултация с експерти на Сдружението;

9. Да участват веднъж годишно в безплатно интервю в информационните канали на Сдружението

 

 

Чл. 10. Всеки член на Сдружението, е длъжен лично или чрез своите представители и служители:

1. да спазва изискванията на Устава;

2. да съдейства за осъществяване целите и задачите на Сдружението;

3. да предоставя на Сдружението необходимата информация за своята дейност;

4. да е лоялен към Сдружението и да не уронва неговия авторитет;

5. да заплаща срещу издаден от Сдружението документ определената имуществена вноска (членски внос).

 

Чл. 11. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

Придобиване на членство

Чл. 12. (1) Лицата по чл. 8, ал. 3 и ал. 4 се приемат за преки членове и членове-партньори на Сдружението въз основа на писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатът заявява, че приема Устава. Членственото правоотношение възниква след решение на Управителния съвет и заплащането на имуществената вноска (членския внос).

            /2/      Отказът на Управителния съвет да удовлетвори молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание в 1-месечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от решението на Управителния съвет.

            /3/      Почетни членове и членове-кореспонденти на Сдружението се приемат по предложение на Управителния съвет, със съгласието на физическото или юридическо лице и с решение на Управителния съвет.

 

Прекратяване на членството

Чл. 13  (1) Членството се прекратява с решение на Управителния съвет при:

1. едномесечно писмено предизвестие на члена;

2. отпадане – при системно неучастие в дейността на Сдружението и/или невнасяне на установените имуществени вноски (членски внос);

3. прекратяване на юридическото лице;

4. смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице-член;

5. изключване – при системни и груби нарушения на членствените задължения и на пазарната етика.

            (2) При прекратяване по т.т. 1 или 2 от предходната алинея, Управителният съвет може да възобнови членството по молба на лицето.

            (3) Решението за изключване може да се обжалва в 1-месечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от датата на решението пред Общото събрание;

            (4) При прекратяване на членството дължимите към тази дата и заплатени на Сдружението имуществени вноски (членски внос) не се възстановяват.

 

III. ИМУЩЕСТВО

 

Имущество

Чл. 14. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

 

 

Източници на средства на сдружението

Чл. 15. (1) Всички членовена сдружението с изключение на почетните и членовете-кореспонденти са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос.

(2) Годишният членският внос за преките членове е в размер на 120 (сто и двадесет) лева за физически лице без ДДС и 1800 (хиляда и осемстотин) лева без ДДС за юридически лице, като същият се заплаща до 31 януари на съответната година, за която е дължим. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(3) Годишният членският внос за членовете-партньори е в размер на 2500 (две хиляди и петстотин ) лева без ДДС за физически лице и 10000 (десет хиляди) лева без ДДС за юридически лице, като същият се заплаща до 31 януари на съответната година, за която е дължим. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

(4) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

(5) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и индивидуално определени движими вещи под наем.

(6) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. 3 се определя от общото събрание на сдружението.

(7) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

 

Стопанска дейност

Чл. 16. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

     Информационна, консултантска, издателска и рекламна дейност; организиране и провеждане на курсове за обучение; разпространение на печатни издания; организиране на семинари, форуми и културно- масови мероприятия, подпомагащи осъществяването на целите на сдружението, както и всяка дейност, свързана с постигане на утвърдените цели, която не е забранена от закона.

 (2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

 (3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

 

Покриване на загуби

Чл. 17. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство с 2/3 гласа от всички членове на сдружението.

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

 

Органи на сдружението

Чл. 18. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

 

Състав на Общото събрание

Чл. 19. В Общото събрание участват всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

 

Представителство

Чл. 20. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.

 (2) Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.

 (3) Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

 (4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 (5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 21. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. приема други вътрешни актове

3. преобразува и прекратява сдружението;

4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет и определя възнагражденията им;

5. назначава и освобождава регистрирани одитори;

6. одобрява годишния финансов отчет;

7. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

8. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

9. взема решение за откриване и закриване на клонове;

10. взема решение за участие в други организации;

11. приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;

12. приема бюджета на сдружението;

13. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;

14. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

15. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

16. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

 

Провеждане на общо събрание

Чл. 22. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 12 месеца след учредяване на сдружението.

 (2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква и по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, или поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението или публикувана на сайта на сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

 (5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

 

Право на сведение

Чл. 24. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

Чл. 25. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването на наличие на кворум.

 

Кворум

Чл. 26. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок от един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

 

Право на глас

Чл. 27. Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 28. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

 

Мнозинство

Чл. 29. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

 (2) За решенията по чл. 21, т. 1 и т. 3 от Устава се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Решения

Чл. 30. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата.

 (2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) члена, които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено от него физическо лице.

(5) Първият управителен съвет, определен в учредителния протокол в състав от трима члена, е с мандат от 5 (пет) години.

(6) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(7) Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза на сдружението сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Съвета.

 

Чл. 33. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната

 2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;

 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник-председател от членовете си. 

(4) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(5) Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(6) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(7) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(8) Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

(9) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(10) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението.

(11) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

(12) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(13) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 35. (1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

 (2) Решенията на Управителния съвет се вземат с единодушие от всички членове.

 (3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 (4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

 

Чл. 36. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Отговорност на членовете на Управителния съвет

Чл. 37. (1) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

 (2) Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението на един или повече от своите членове – Председател на Управителния съвет. Председателят на Управителния съвет може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на Управителния съвет настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за сдружението.

(2) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателят на Управителния съвет: 

 1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

 3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет;

 4. представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет.

 5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

 6. председателят на Управителния съвет от името на сдружението сключва договор с председателят на Управителния съвет, в който се уговарят конкретните права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителните функции, осигуровките и други условия.

 

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет

Чл. 39. (1) Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение не по-малко от размера на минималната работна заплата за Република България за съответната година Възнаграждението на всеки от членовете на Управителния съвет е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в сдружението. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.

 (2) Председателят на Управителния съвет получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ 2 пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Управителния съвет. Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договора с него.

 (3) В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година.

 (4) По решение на Управителния съвет, членовете му могат да се откажат от възнаграждението, посочено в ал. 1 и ал. 2 за съответната година.

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 

Документи по годишното приключване

Чл. 40. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

 

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 41. В отчета за дейността на сдружението се съдържат данни данни относно:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

 

Назначаване на независими одитори

Чл. 42. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

 (2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

 

Приемане на годишното приключване

Чл. 44. Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

 

Задължителна отчетна информация

Чл. 45. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Дивиденти

Чл. 46. Сдружението не разпределя печалба.

 

Книги на дружеството

Чл. 47. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознавят със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

 (2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 48. Дружеството се прекратява:

 1. по решение на Общото събрание;

 2. при обявяването му в несъстоятелност;

 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 49. (1) При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Когато ликвидатор не е определен по реда на ал. 2 или съобразно решението на върховния орган в случая по чл. 13, ал. 1, т. 2 от ЗЮЛНЦ, той се определя от окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване по чл. 13, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, съответно актовете се обявяват в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията.

 

Имущество след ликвидация
Чл. 49а.
(1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава съгласно устава, учредителния акт или от върховния орган на юридическото лице с нестопанска цел, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

(2) Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.

 

 

 

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 50. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл. 51. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с обществено полезна дейност Соларна Академия България, състояло се на 08.12.2021 г., ., изменен от Общото събрание на сдружението, провело се на 09.04.2024 г. , в гр. София в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.