Solar panel on blue sky background, Alternative energy concept,Clean energy,Green energy.

Етичен кодекс

Сдружение Соларна Академия България

Настоящият кодекс съдържа морално-етични правила за поведение на членовете на сдружение Соларна Академия България. Той е приет от Управителния съвет на сдружението и има за цел да определи общите ценности и норми на поведение на в сектора на соларната индустрия.

Членовете на сдружението се обединяват в следването на следните принципи:

  1. Безусловно спазване и зачитане първенството на закона, защита на неделимите и универсални ценности човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност.

  2. Действия, които са в противоречие на законовите разпоредби или на добрата търговска практика, са недопустими, независимо от причините, които ги обосновават.

  3. Членовете са независими при вземане на решения в процеса на своята работа и не се поддават на нерегламентирани преки или косвени влияния от публични органи, организации и лица.

  4. Членовете не участват в нелоялна конкуренция или такава, която може да накърни доброто име на бранша, други фирми или обществото.

  5. Членовете правят публични изказвания по теми, свързани със сектора, както и професионалното развитие, като се придържат към основните принципи на поведение, грижат се за запазването на престижа в обществото и са убедени във верността на твърденията, които поднасят на обществото.

  6. Да предлагат качествени продукти и услуги, съобразени със стандартите за качество в сектора.
Solar A