Solar panel on blue sky background, Alternative energy concept,Clean energy,Green energy.

За сдружението

СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ

 

Действащата стратегия на Европейския съюз определя зелената енергия и иновациите в това направление като основен фактор за постигане на устойчивост, растеж и развитие на страните членки.

ЕС и всички негови държави членки са подписали и ратифицирали Парижкото споразумение и са силно ангажирани с неговото прилагане. В съответствие с този ангажимент държавите от ЕС се споразумяха да очертаят посоката, която ще превърне ЕС в първите неутрални по отношение на климата икономика и общество до 2050 г. Съгласно изискванията на споразумението, преди края на 2020 г. ЕС представи своята дългосрочна стратегия за намаляване на емисиите и актуализираните си планове в областта на климата, като се ангажира да намали емисиите на ЕС с най-малко 55% до 2030 г.

Сдружение СОЛАРНА АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ е основано в края на 2021 година като отговор на нуждата от повече информираност, изграждане на устойчива стратегия за развитие на енергийния сектор в България и подпомагане на образованието да отговори на новите нужди на пазара на труда.

Solar A
Closeup of business woman hand typing on laptop keyboard

ИНФОРМИРАНОСТ

 

Дейността на Сдружението предвижда създаването на информационни кампании, които имат за цел да популяризират предимствата на възобновяемите източници на енергия пред бъдещи инвеститори и обществото, да комуникират проблемните области, да подкрепят образованието и обучението в сектора. Сдружението ще реализира кампании чрез използването на изяви в медиите, социалните мрежи, организация на конференции, семинари, отворени лекции, обмен на добри практики с държави, които са напреднали в своето развитие в областта на ВЕИ и енергийната ефективност, и други.

ОБУЧЕНИЕ

 

Една от основните причини за създаване на Сдружението е нарастващата нужда от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, подпомагане на университетите и училищата в актуализирането на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса, както и качествено информиране на обществото за ползите от възобновяемите източници на енергия.

Повечето европейски страни се насочват към декарбонизация, което от своя страна ще доведе до намаляване на работните места в сферата на невъзобновяемата енергия. В този връзка е необходимо да се поеме инициатива за обучение на нови висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност от една страна, и преквалификация на специалисти, работещи в областта на невъзобновяемата енергия.

rear view. employees ask questions to the speaker during the business seminar.

Сдружението  ще работи в следните области:

Подпомагане на образователните институции за подготовка на качествени програми за обучение на специалисти в областта

Реализация на отворени събития с гост-лектори с повишаване на стойността на учебния процес в училища и университети

Създаване на практически обучителни курсове

close up. a group of employees shaking hands at an office meeting. business concept

ОБЩНОСТ И ПОДКРЕПА

Създаването на стойностна общност, която подкрепя спазването на единни правила и норми е от изключително решение за развитие на сектора и запазването на добрия имидж и доверието сред фирмите, изпълнители на различни проекти, свързани с възобновяемите източници на енергия.

Сдружението има за цел да:

Работи в посока за създаване на по-добри възможности за инвеститори и потребители

Намаляване на административните тежести

Работа с държавата за изграждане на устойчива стратегия за развитие на енергийния сектор

Създаване на единни стандарти, свързани с фирмите-изпълнители на различни проекти

ЧЛЕНСТВА

СЕРТИФИКАТИ