Poster

Соларна академия взе участие в третото издание на Energy Transition

Сдружение „Соларна Академия България“ взе участие в третото издание на семинара Energy Transition, който се проведе през юни. Организацията беше представена от д-р инж. Веселин Тодоров – председател и основател на Сдружението.

Темата, която представи д-р инж. Веселин Тодоров беше свързана с необходимостта от квалифицирани кадри в сектор възобновяема енергия. Стратегиите за развитие на квалифицирани кадри се отнасят до прилагането на различни подходи и инициативи, насочени към култивиране на развитието на умения. Темата включваше проучване на методите и програмите, предназначени да отговорят на специфичните нужди от кадри в сектора на възобновяемата енергия.

Фокусът беше поставен върху разработването на стратегии, които могат ефективно да преодолеят тези пропуски и да осигурят набор от квалифициран персонал в сектора на зелената енергия.

Програми за обучение и стаж: Стажантски програми, които предоставят обучение на работното място и възможности за менторство за лица, които се интересуват от кариера в областта на зелената енергия. Тези програми могат да помогнат за преодоляване на празнината между теоретичните знания и практическите умения, необходими в индустрията.

Сътрудничество с образователни институции: Установяване на партньорства с университети, колежи и технически училища за интегриране на теми за възобновяема енергия в учебни програми и разработване на специализирани програми за степен или сертификати в зелени енергийни технологии. Това сътрудничество може да гарантира, че завършилите имат необходимите умения, за да отговорят на изискванията на индустрията.

Центрове за обучение: Създаване на специализирани центрове за обучение, които предлагат практически опит и сертификати в различни технологии за възобновяема енергия. Тези центрове могат да предоставят практическо обучение за инсталиране, експлоатация и поддръжка на ВЕИ системи, като по този начин повишават пригодността за заетост на лицата, които навлизат в индустрията.

Програми за преквалификация и повишаване на квалификацията: Разработване на програми, които позволяват на съществуващите работници в свързани индустрии да преминат към зеления енергиен сектор. Това включва предоставяне на възможности за преквалификация и повишаване на квалификацията, което може да бъде от решаващо значение за справяне с недостига на квалифициран персонал и за използване на опита и експертизата на съществуващата работна сила.

Стандарти за умения, ориентирани към индустрията: Установяване на стандарти за умения и сертификати, които определят компетенциите, необходими за различни роли в сектора на зелената енергия. Тези стандарти помагат за привеждането в съответствие на програмите за обучение с нуждите на индустрията и осигуряват последователност в квалификациите на работната сила.

Публично-частни партньорства: Насърчаване на сътрудничеството между държавни органи, частни компании и индустриални асоциации за съвместно разработване и прилагане на стратегии за развитие на работната сила. Това сътрудничество може да осигури необходимите ресурси, финансиране и експертен опит в подкрепа на инициативи за обучение и да осигури съответствието им с изискванията на индустрията.

Кампании за популяризиране и осведомяване: Провеждане на кампании за популяризиране и осведомяване за насърчаване на кариери в сектора на зелената енергия и привличане на разнообразен набор от таланти. Това включва подчертаване на ползите от работата в областта на възобновяемата енергия, представяне на успешни истории и премахване на погрешните схващания за сектора.

Tags: No tags