Green Transition

Соларна академия участва в третото издание на най-големия форум за зеления преход в страните от ЦИЕ 2023

Д-р инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“ участва в кръгла маса по време на третото издание на Green Transition.

С цел обсъждане на проблеми и предложения от бизнеса в сферата на възобновяемите енергийни източници, в качеството си председател на управителния съвет на Сдружение „Соларна Академия България“, д-р инж. Веселин Тодоров направи предложения относно:

  • Осигуряване на бърз, достъпен и административно облекчен път за поставяне на фотоволтаични централи на покривни площи и фасади на многофамилни жилищни сгради;
  • Въвежане на механизма НЕТ МЕТЪРИНГ. Нетното измерване щe позволи на потребителите, които произвеждат енергията си и не могат да я съхраняват, да използват тази електроенергия по всяко време, вместо когато е генерирана;
  • Корекция на Наредба 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. В момента наредбата не е съобразена със новите технологии и това в много от случаите пречи за присъединяването на обекти от ВЕИ;
  • Създаване на механизъм за защита на инвестициите във ВЕИ. Липсата на ясни процедури, старите законови разпоредби и тълкуването на закона под различна форма от различните институции, вътрешните разпоредби на енергоразпределителните дружества, водят до забавяне, нереализиране или генериране на загуби от страна на инвеститорите;
  • Реформиране на Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и въвеждане на минимални стандарти и изисквания към инсталаторите на ВЕИ (фотоволтаични централи) в България. Категоризиране на централите по вид, начин на монтаж и мощност. Създаване на професионален регистър на ВЕИ инсталаторите в България, както и регистър на изградените фотоволтаични централи с цел безопасно обслужване на електропреносната система;
  • Необходимост от политики и ефективни механизми за насърчаване на обучението и реализацията на човешкия капитал в сектор ВЕИ. Приоритетна държавна подкрепа за училищата и университетите, които обучават специалици в ВЕИ. Обособяването на отделна специалност и профеция ВЕИ

Тази година организаторите на форума Green Transition  разшириха диалога и поставиха във фокуса на дебата необходимостта от коопериране и свързаност на страните от Централна и Източна Европа в прехода към нисковъглеродни икономики и устойчиво развитие. Събитието има за цел да насърчи обмяната на добри практики и водещи решения в контекста на Зелената трансформация от сферата на индустриите, зеленото финансиране и развитието на иновациите.

Tags: No tags