Veselin Todorov

Внесено предложение за промяна на ЗИД на ЗЕВИ

По покана на Център за изследване на демокрацията, Сдружение „Соларна Академия България“ се присъедини към работна група, насочена към подготовка на конкретни препоръки за подобряване на регулаторната рамка за производство и потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Предвид забавения процес по приемане на нужните законодателни промени и ненавременното транспониране на Директива 2018/2001, усилията на Центъра се фокусират върху обединяването на различните заинтересовани страни за изготвянето на законодателна рамка, която взема предвид интересите на всички участници в процеса. 

Основните предложения, внесени от Сдружение „Соларна Академия България“, са както следва:

На първо място, в параграф 13, т. 4 на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници  (ЗИД на ЗЕВИ) – създаване на ал. 5 към чл. 10 от ЗЕВИ:

Законопроектът предвижда следния текст: „Кметът на общината чрез центъра за административно обслужване, създаден с наредбата по чл. 5а от Закона за администрацията, въз основа на подадено искане от потребител на административна услуга, предоставя указания и информация за процедурите при изграждането, реконструкцията или основния ремонт на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници, включително на потребители на собствена енергия от възобновяеми източници“

Сдружение „Соларна Академия България“ счита, че следва да бъде обсъдено от Комисията до каква степен всяка община разполага с възможност и ресурс – физически и финансов, да съдейства в тези процедури и дали не е по-удочно да се създаде централизирано звено към Министерство на енергетиката или Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което да предоставя съответната информация или такова да бъде създадено под пряко подчинение и контрол на няколко институции, компетентни в съответната област.

На второ място, изменението, което предвижда ЗИД на ЗЕВИ по отношение на разпоредбата на чл. 21, ал. 5 от ЗЕВИ, съдържащо се в пар. 26 на проекта, не отговаря на изискванията на Европейското законодателство и дух относно програмата за „зелена енергия“, нито успява в достатъчна степен да отговори на очакванията и динамиката в отношенията в тази обсласт у нас.  Трябва да бъдат обхванати по-детайлно изискванията относно квалификацията на специалистите, които извършват монтажни и инсталационни дейности в тази сфера.

В проекта на ЗИД на ЗЕВИ няма предложени стандартизации и минимални изисквания на инсталаторите, като по този начин не се гарантира безопасност и качество на изградените центрлали. Предвид засилените инвестиции, които се наблюдават последните години в сферата възобновяемите енергийни източници както в бизнес средите, така и сред гражданите, липсата на кадри в тази сфера и при настоящото съдържание на разпоредбата за придобиване на квалификация по професията „Моньор на енергийни съоражения и инсталации“ и за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоражения и инсталации“ се изисква само едно удостоверение за част от професия, издадено от Център за професионална квалификация (ЦПО), където обучението обикновено е 60 учебни часа. Това осигурява правото за изпълнение на централи от всякаква мощност. От друга страна според действащите текстове, дипломирани електротехници, инженери в професионално направление 5.2, нямат право да реализират централи. Според нас Комисията следва да вземе това под внимание и да предприеме отговорни и адекватни действия в насока образователен ценз на инсталаторите и въвеждане на конкретни текстове.

Сдружение „Соларна Академия България“ прави предложение за изменение на ал. 1 на чл. 21 като се вземе предвид вида, мощността на централите и начина им на ползване, да има разграничение за професионалистите, които могат да ги извършват. По този начин ще се гарантира безопасността и качеството на изградените централи, системи и съоражения.

Предложението на текста е следното:

Чл 21, ал 1 се изменя, както следва:

„Дейностите по монтиране и поддръжка на съоражения за биомаса, термопомпи и повърхностни геотермални системи се извършват от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация за това, а дейностите по монтиране и поддръжка на съоражения за слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, се извършват от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация за това“, както следва:

1. Професия Монтьор на енергийни съоражения и инсталации, специалност „Възобновяеми енергийни източници“ – инсталации до 20 KW само за собствени нужди;

2. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ и/или „Електротехник“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“ – инсталации до 30 kW за собствени нужди и продажба на излишната електроенергия;

3. Професия „Техник на енергийните съоражения и инсталации“ и придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“, специалност „Електроинженерство“ и/или „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ – инсталирани до и над 30 kW за собствени нужди и за продажба на излишна електроенергия.

На трето място, относно пар. 24 от ЗИД на ЗЕВИ – предвижда се нов чл 18а и по-конкретно ал. 4 на новата разпоредба:

В ал. 4 на чл. 18а е предвидено, че потребителите на собствена електрическа енергия от ВЕИ урждат взаимоотношенията си с оператора на електропреносната и/или съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа за ползване на мрежата при условия, определени с правила по чл. 24, ал 3 от ЗЕ. Тези правила представляват Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа.

Сдружение „Соларна Академия България“ счита, че Комисията следва да има предвид, че ползването на мрежите и заплащането на цената за достъп до и пренос на елекритечска енергия през съответните мрежи се урежда от Правилата за търговия с електрическа енергия. Видно от останалите текстове на предложения нов член, потребителите на собствена електрическа енерргия от ВЕИ ще имат право да сключват сделки на пазара на електрическа енергия като равнопоставени търговски участници, което от своя страна означава, че следва да бъдат изменени и Правилата за търговия с електрическа енергия.

Tags: No tags