Solar Academy_BCCI (1)

Инж. Веселин Тодоров представи темата „Зелената енергия като двигател за бизнеса“

Инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и собственик на ВВТ Инженеринг, бе един от гост-лекторите по време на годишното обучение, организирано от Съветът на браншовите организации при БТПП по Програмата за „Здравословни и безопасни условия на труд“ с участие на браншови организации, членове на Съвета.

Събитието бе открито и ръководено от Лъчезар Искров – заместник-председател на Съвета на браншовите организации при БТПП и член на ИС на Палатата.

Цветан Симеонов – председател на БТПП, приветства участниците и ги запозна с актуални новини, свързани с приемането на актуализирания бюджет от Парламента. Представени бяха изразени позиции на БТПП в защита интересите на работодателите, компенсациите за бизнеса предвид повишаващите се цени на енергоносителите, рефлектиращи върху цените на суровините и др. Участващите браншови организации споделиха най-чести проблеми на съответния бранш и необходимостта за подкрепа от Палатата за преодоляването им.

Темата „Зелената енергия като двигател за бизнеса“, представена от инж. Веселин Тодоров е актуална и предизвика оживена дискусия. Лекторът подчерта, че са необходими законодателни промени в нормативната база,  касаеща изграждане на фотоволтаични централи в предприятията за собствено потребление, които да осигурят по-добра възможност за реализиране на фотоволтаични проекти и за улесняване на процедурите за инвестиране в тази сфера. Представени бяха предимствата на възобновяемите източници на енергия и ползите от това. Отбелязана бе необходимостта от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници. Представени бяха примери за изградени соларни инсталации и положителните резултати от тяхната работа. Отчетен бе повишен интерес на бизнеса към фотоволтаиците заради намаляване на сметките за електричество.

В рамките на обучението за „Здравословни и безопасни условия на труд“ бяха изнесени и следните презентации:

Презентация на тема „Безопасни и здравословни условия на труд – Мускулно-скелетни смущения – риск и превенция на работното място“ бе представена от гл.ас. д-р. Влайко Воденичаров, Катедра БЗУТ към Института по хигиена при МА. Лекторът запозна участниците с Кампания 2020-2022г. на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), провеждана под мотото „Здравословните места облекчават товара“. Разяснено бе какво представляват мускулно-скелетните смущения /МСС/, причините за проявлението им главно вследствие на трудовата дейност и въздействието на непосредствената работна среда. Разгледани бяха физически и биомеханични рискови фактори за МСС, подкрепени с примери и начини за превенция и избягване на тези фактори.

Презентация на тема: „Здравословни и безопасни условия на труд в транспортния сектор“ бе направена от инж. Марио Нинов, преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков“. Той акцентира върху същността, значението и изключителната важност  за провеждане на обучение по здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли на икономиката. Целта е превантивност за предотвратяване на неблагоприятни последици при въздействие на опасните и вредните работни фактори, т.е. елиминиране на риска. Лекторът направи степенуване на мерките за безопасност и здраве при работа в зависимост от тяхната ефективност.

Подчертано бе, че осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е неразделна част от цялостната дейност по организирането на трудовия процес и управлението на човешките ресурси. Отбелязано бе, че изпълнителната власт, чрез своите специализирани органи, осъществява държавната политика по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Демонстрирана бе Таблица по икономически дейности за: трудови злополуки; трудови злополуки, станали с жени, в т.ч. трудови злополуки, предизвикали инвалидност или смърт.

Презентация на тема: „Мониторинг на работната среда и средства за защита на дихателните органи“, направена от Йордан Ташев – Българска асоциация „Труд здраве и безопасност“. Лекторът подчерта важността за запознаване на фирми и физически лица с изискванията и нормативната уредба за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, фактор за избягване на трудови злополуки. Подчертано бе, че за провеждане на качествено обучение по темата са необходими не само знания и професионална квалификация, но и богат опит, който да бъде предаден по подходящ начин. Показан бе видео–клип – „Защо е важна безопасността при работа и какво означава тя“. Демонстрирани бяха примери, при които бе избрана бързината за изпълнение на работа и бе пренебрегната сигурността и безопасността, което води до настъпване на нежелателни последици. Девизът на сдружението е „Предпазливост днес – сигурност утре“. Лекторът представи различни видове лични предпазни средства, съобразени с естеството на отделните браншове. Заявено бе, че сдружението осигурява и професионални консултации по изработването им.

Презентация на тема: „Въздействие на нормативната уредба в областта на ЗБУТ върху Инвестиционния процес и инвестиционните и финансови продукти, предоставяни от членовете на Съвета по инвестиции към БТПП“ бе изнесена от Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции при Палатата. Той представи през участниците основните дейности на Съвета, фокусирани върху: предоставяне на финансови и инвестиционни продукти; разработване и представяне на инвестиционни проекти; разглеждане на проекти за финансиране от членовете на Съвета; съдействие за сключване на сделки между членовете; организиране и участие в семинари и форуми.

Лекторът се спря подробно на видовете инвестиционни и финансови продукти, предоставяни от членовете на Съвета по инвестиции, сред които: структуриране на специализирани инвестиционни, гаранционни и финансови инструменти с европейско и национално донорско финансиране; рисков капитал; дялов капитал; акселераторски програми с инвестиции; гаранционни инструменти, включително и за стартиращи предприятия; микрофинансиране за стартиращи и микро и малки предприятия, земеделски производители, вкл. производители на биопродукти и други.

Оживена дискусия се състоя по темата  „Състояние на имотния пазар след пандемията от Ковид 19“ с лектор: Александър Бочев, заместник-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“ и  управител на RealNet. В презентацията си лекторът направи обзор на пазара на недвижими имоти в България преди пандемията от Ковид 19 и след това. Отбелязано бе, че по време на пандемията не е бил забелязан сериозен спад в цените а имотите. Спад се е усетил при наемите, тъй като при преминаването на дистанционна работа много офиси са били освободени и останали празни и не е имало желаещи да ги наемат. Забелязано е било търсене на къщи, около големите градове, на разстояние до 40-50 км., а хората са станали по-предпазливи при купуването на имоти на зелено. Така, в условията на извънредно положение и принудителна изолация, пазарът на недвижими имоти е бил поставен в положение на „пауза“. Лекторът подчерта, че независимо от епидемията, покупката на недвижим имот си остава една от най-сигурните инвестиции в дългосрочен план и една от най-предпочитаната от българите.

Представена бе информация за разработен в НСНИ доброволен „Професионален регистър на агенциите, брокерите и агентите на недвижими имоти“, чрез който всички компании за недвижими имоти, не само членове на НСНИ, а всички желаещи, ще могат да представят дейността си и да покажат своите брокери и агенти на потребителите на услуги. Демонстрирани бяха и различни графики за цените на имотите през последните 5 години у нас в сравнение с тези в ЕС; средни цени на кв.м. по градове в ЕС и в България; по квартали в гр. София и др. Изводът бе, че след пандемията имотният пазар се съживява.

При завършване на семинара участниците изразиха задоволство и удовлетворение от представените теми и проведени дискусии и ги оцениха като много полезни за бъдещата им работа.

Tags: No tags