Veselin Todorov_Solar Academy

Бизнесът и образованието трябва да популяризират професиите от ВЕИ сектора

Представители на бизнеса и образованието са единодушни, че е професиите, свързани с ВЕИ сектора трябва да се популяризират сред младите хора. Това е изводът от  събитието „Образование и бизнес заедно в енергийния преход“, което се проведе на 21 юни. Участниците обсъдиха предизвикателствата, свързани с обучение на ученици и осигуряването на практика, както и общата ситуация на ВЕИ сектора в България.

Събитието бе организирано от „Грийнпийс“ – България и новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy), които се обединиха около идеята да подобряват връзката между образованието и бизнеса.

В събитието взеха участие инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“, Балин Балинов – координатор на кампания „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – България, Мариета Георгиева – заместник-министър на образованието, Антон Желев – заместник-председател на Българска соларна асоциация, Цветан Симеонов – председател на БТПП, представители на училища, фирми от сферата на ВЕИ сектора и Регионално управление на образованието.

Участниците се обединиха около идеята, че е необходимо да се популяризират професиите, свързани с ВЕИ сектора сред младите хора. Според тях това би могло да се получи чрез подходящи информационни кампании, срещи на учениците с бизнеса и представянето на успешни примери за реализирани специалисти. Ще бъде стартиран и проект за картографиране на училища с ВЕИ специалности и фирми в техните райони, за да се осъществи контакт и бъдещо сътрудничество между тях.

„В прехода от изкопаеми горива към чисти възобновяеми източници се нуждаем от мотивирани и добре подготвени специалисти. В тази мисия ключова роля имат професионалните гимназии в страната. Все още са много малко тези, които обучават младежи за предимствата и потенциала на възобновяемата енергия. Това трябва много скоро да се промени, защото климатичната криза и енергийната ни зависимост ще ни струват все по-скъпо с всяка изминала година колебание. Задълбочаването на взаимодействието между ВЕИ бизнеса и образованието е важна крачка по пътя към енергийния преход, който няма алтернатива“, коментира Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

„Създадохме Solar Academy, водени от желанието си да подпомогнем обучението във ВЕИ сектора. Всички фирми от нашия бранш страдат от липса на кадри – от една страна са малко добре квалифицираните, от друга страна има и малко желаещи, въпреки добрите условия на труд и възможностите за развитие, които се предлагат. Радвам се, че имаше активност по време на събитието и вярвам, че ако бизнесът, образованието, НПО и институциите се обединят ще има промяна в положителна посока“, коментира инж. Веселин Тодоров от Сдружение „Соларна Академия България“.

През есента „Грийнпийс“ – България и сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) предстои да организират нова среща между бизнеса и образованието, по време на която ще се обсъдят конкретни и дългосрочни действия, свързани с популяризирането на професиите във ВЕИ сектора, както и осигуряването на стаж за учениците от специализираните паралелки.

Veselin Todorov_conferention

Инж. Веселин Тодоров взе участие в Международната конференция EEPES 2022

Инж. Веселин Тодоров – основател на ВВТ Инженеринг, председател на Сдружение “Соларна Академия България” и докторант в Минно-геоложки университет, катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, взе участие в The International Conference on Electronics, Engineering Physics and Earth Science (EEPES 2022), която се проведе в хибриден формат във Варна.

Пред представители на научните среди и бизнеса, той представи тема, свързана с развитието, предизвикателствата и възможните пред ВЕИ сектора в България.

Event Poster

„Грийнпийс“ – България и Solar Academy срещат образованието и бизнеса на 21 юни

„Грийнпийс“ – България и новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) организират съвместно събитие „Образование и бизнес заедно в енергийния преход“. То ще се проведе онлайн от 10:00 часа в най-дългия ден от годината – 21 юни.  

В събитието ще вземат участие представители на Българска соларна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация, Българска търговско-промишлена палата, представители на бизнеса от ВЕИ сектора, както и директори и учители от цяла България.

Двете организации стартираха съвместна инициатива, свързана с подобряването на връзката и сътрудничеството между образованието и бизнеса в сферата на ВЕИ сектора.  

В първия етап фокусът е поставен върху подкрепата на развитието и осигуряването на възможности за стаж и обучение на учениците от специализираните ВЕИ паралелки в средното образование в цялата страна, като бъдещите планове са да се подкрепят и университетите.

Целта на срещата ще бъде опознаване на нуждите и възможностите на двете страни, дискусии, създаване на потенциални партньорства и формиране на работни групи, които да подпомагат развитието на образованието в сферата на възобновяемите енергийни източници.

Veselin Todorov

Инж. Веселин Тодоров: Режимът за изграждане на соларни централи няма да бъде облекчен с новите промени в закона

Както стана ясно през последните дни, парламентът обяви облекчаване на режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, приемайки промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Според промяната, краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до 5 MW. За целта ще се подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и в 14-дневен срок ще се сключва допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент.

„Досега се подаваше искане за становище за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди, което се получава в рамките на 14 дни. След това се прави проект и се иска разрешение за строеж от съответната община. С промените в закона ще се входира уведомление, като в рамките на 14 дни ще се получава допълнително споразумение. На практика тук нямаме промяна, а подмяна“, коментира инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и собственик на ВВТ Инженеринг.

Експертът допълва още: „Това, което забавя процесите и пречи на изграждането на централи е искането за разрешение за строеж от общините. Необходимо е да се направят промени в Закона за устройство на територията. Имали сме и случай, в който архитект на район не дава разрешение докато не се смени начина на трайно ползване на имота, защото той е вписан за складова дейност, а не за производствена. Съответно според него трябва да се мине през дългата и тромава процедура за подробен устройствен план (ПУП) и тогава ще може да произвежда енергия от фотоволтаици, въпреки че има изградена инфраструктура и складова база. Такъв тип казус връща инвеститора в изходна позиция. За съжаление има още много и различни казуси, свързани с издаването на разрешенията за строеж. Затова именно там трябва да бъде въведен реален уведомителен режим, както е в страните от Западна Европа“.

Друг често срещан проблем е този с присъединяването на фотоволтаичните централи, в случайте когато те не са за собствени нужди и отдават в мрежата. Според актуалната наредба приемането се извършва след подаване на декларации за съответствие на елементите, декларация от техническо лице за техническо-монтажни работи, протокол за основните стойности за настроените параметри и защити. След това е необходимо да бъде сформирана комисия, която в 7 дневен срок след подаване на документите да уведоми за липса или нередност в документите, а в случаите когато всичко е наред – да състави съответния договор за присъединяване към енерго-разпределителното дружество. Честа практика е този срок да не може да се спази, което говори за голямата нужда от ясна последователност на процедурите, улесняването на целия процес за всички страни. ВЕИ секторът забелязва и още един съществен проблем – срокът за издаване на становища за централите за продажба е увеличен от 14  на 30 дни, което се превръща в поредното препятствие за инвеститорите.

Според нас трябва да има ясни и строги правила за изграждането и въвеждането в експлоатация на фотоволтаичните централи и паркове. Трябва да се въведе реален режим на уведомление, премахващ разрешителния режим, който в момента е наложен от Закона за устройство на територията. Необходимо е да се въведе задължителна категоризация на централите спрямо инсталираната мощност и типа присъединяване, за да се прекрати лошата практика – неквалифициран персонал да изгражда централи с висока степен на риск. При условие, че се направят необходимите промени в закона така, че в действителност да се облекчи режима на поставяне на фотоволтаици, то това ще доведе не само до бързо и ефективно справяне на бизнеса и обществото с енергийната криза, но ще увеличи и брутния вътрешен продукт“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Експерти от сферата на сектора на възобновяемите енергийни източници, както и браншовите организации отдавна апелират правителството за създаване на възможности за дискусии и работни групи. Целта им е намаляване на административната тежест на процедурите, както и изграждане на устойчива стратегия за енергийно развитие.