Engineer standing in solar power station looking sunrise

Кратка история на  приложението на слънчевата енергия

Изучаването и прилагането слънчевата енергия  за  човешките потребности датира от хиляди години. Процесът започва от древните цивилизации, които са използвали силата на слънцето за отопление и готвене. Концепцията за използване на слънчевата енергия за генериране на електричество обаче е сравнително нова. Представяме ви  кратък преглед на историята на този източник на електроенергия.

Древните гърци, римляни и китайци са сред първите култури, които използват слънчевата енергия. Гърците са поставяли  прозорци точно срещу слънцето и огледала за отопление на домовете,  а римляните –  за  обществените бани. Китайците също са правели  прозорци с разположение на слънце  за  битово отопление и готвене.

Индустриалната революция през 18-ти и 19-ти век води до значителен напредък в технологиите и производството на енергия. Също така оказва и негативни въздействия върху околната среда. Изгарянето на изкопаеми горива като въглища и нефт увеличава замърсяването на въздуха и допринася за изменението на климата.

В края на 19 век учените откриват, че някои материали като селен и силиций могат да генерират електричество, когато са изложени на светлина. Това  поставя основата за разработването на фотоволтаични (PV) клетки, които могат да преобразуват слънчевата светлина в електричество.

През 50-те години на миналия век са разработени първите  фотоволтаични системи. Тези  опити  все още  са скъпи и  слабо ефективни.  Все пак проправят пътя за по-нататъшни изследвания и разработки в областта на слънчевата енергия.

През 70-те години петролната криза и нарастващите опасения относно замърсяването на въздуха и изменението на климата предизвикват възраждане на интереса към възобновяемите енергийни източници. Фотоволтаичната индустрия започва да се развива и до 80-те години на миналия век  соларните системи се използват за широк спектър от приложения – захранване на домове и предприятия, осветление на улици и паркове и осигуряване на електричество в отдалечени райони. Днес фотоволтаичните системи са все по-популярен и рентабилен начин за генериране на електричество.  Използват се  в различни условия, включително жилищни, търговски и индустриални. Бъдещето на слънчевата енергия изглежда светло. Напредъкът в технологиите и политиката продължават да стимулират растежа на фотоволтаичните системи и други възобновяеми енергийни източници.

Veselin Todorov

Д-р инж. Веселин Тодоров е избран за член на Бюро на Съвета на БО към БТПП

На проведеното редовно годишно Общо събрание членовете на Съвета на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата, д-р инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“ и основател на ВВТ Инженеринг бе избран за член в Бюро на Съвета на браншовите организации.

При проведено оживено обсъждане участниците изразиха общо мнение, че е необходимо като основен приоритет в Програмата да се изведе приемането на Закон за браншовите организации,  който ясно да уреди институционалния им статут. Отчетено бе, че темата е много важна, тъй като липсата на нормативна уредба на тази материя се отразява негативно върху работата им. Представени бяха различни примери в подкрепа на това становище.

На второ място акцент бе поставен върху темата за образованието и необходимостта от провеждане на обучения за повишаване квалификацията на кадрите с цел преодоляване липсата им в много сфери на икономиката.

Специално внимание бе отделено на връзките между браншовите организации и професионалните гимназии и значението им за подготовката на кадри в съответните специалности; участието на представители на браншови организации в изпитните комисии; по-активното им привличане в процеса за актуализиране на учебните програми, които често имат нужда от обновяване, за да отговорят на новите съвременни изисквания. Решено бе в тази посока да се проведат срещи с представители на НАПОО и Министерство на образованието. Споделен бе опит от провеждане на обучения от Центрове за професионално обучение.

Положително бе оценена възможността със съдействието на БТПП да се направят стъпки за включване на нови професии в Класификатора на професиите.

Изразено бе удовлетворение за продължаваната от БТПП утвърдена практика да поддържа постоянна комуникация с членовете на Съвета на браншовите организации за взаимен обмен на информация и за изготвяне на общи позиции по важни въпроси от икономически, правен и социален характер.

Общото събрание избра състав на Бюро на Съвета на БО, както следва:

председател: Атанас Урджанов – председател на Асоциация на месопреработвателите в България;

заместник-председатели:

Людмил Иванов – член на УС на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове;

Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството на Палатата с браншовите организации;

членове:

Мариана Кукушева – председател на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите;

Илия Петров – съпредседател на Браншова организация за текстил и облекло;

Павлина Иванова – председател на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение бъдеще за туризма“;

Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна академия България“;

Мартин Янев – член на УС на Клъстер „Зелен транспорт“;

Гена Събева – председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България;

Ирена Перфанова – заместник-председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“;

Андрея Щерев – председател на „Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии“.

Преди деловата част, на Мариана Кукушева, председател на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, беше връчен Юбилеен сребърен медал „125 години БТПП“ за дългогодишно членство в Съвета на браншовите организации, заемане на различни ръководни длъжности през годините в Съвета и по повод  кръгла годишнина.

The solar farm(solar panel) with engineers check the operation of the system, Alternative energy to conserve the world's energy, Photovoltaic module idea for clean energy production.

Икономиката на слънчевата енергия – ползи и инвестиции

Слънчевата енергия е възобновяем източник. Тя доста бързо набира популярност по света като алтернатива на традиционните източници – изкопаемите горива като въглища и природен газ. Основното й предимство е фактът, че е чиста и възобновяема. Това я превръща в  потенциално идеален източник на електроенергия за домове и предприятия.

Като при  всеки  източник на енергия става дума за  набор от разходи и ползи. Те трябва да бъдат внимателно обмислени, преди да вземете решение за инвестиция. Ще разгледаме по-подробно икономиката на слънчевата енергия, включително разходите и ползите, в сравнение с други енергийни източници.

Първоначалните разходи за инсталиране на соларна система могат да бъдат един от основните демотивиращи фактори. Цената на слънчеви панели, инвертори, батерии и друго оборудване може да бъде значителна.  

Все пак разходите за слънчева енергия непрекъснато намаляват през последното десетилетие поради напредъка в технологиите и масовото производство. В резултат на това тя става все по-достъпна за по-широк кръг потребители.

Освен първоначалните вложения има и текущи разходи за поддръжка. Те  могат да включват редовно почистване и поддръжка на панелите. Също  и подмяна на оборудване, което може да се счупи или износи с времето.

Въпреки първоначалните и текущите разходи има много значими предимства.  Те я превръщат в полезна инвестиция за много собственици на жилища и фирми.

Едно от най-очевидните е, че тя е чист и възобновяем източник на енергия. За разлика от изкопаемите горива, слънчевата енергия не произвежда никакви емисии.  Нефтът и природният газ отделят вредни парникови газове в атмосферата при изгаряне. Това означава, че слънчевата енергия може да помогне за намаляване на зависимостта  от изкопаеми горива и да допринесе за по-чиста и по-здравословна околна среда.

Друго основно предимство е, че тя може да осигури надежден източник на електроенергия дори в райони с ограничен  достъп до традиционни енергийни източници. Системите за слънчева енергия могат да бъдат инсталирани почти навсякъде. Това ги   превръща в  идеално решение за отдалечени места  или такива извън мрежата.

Слънчевата енергия може да осигури значителни финансови ползи за собствениците на жилища и бизнеса. В много случаи разходите могат да бъдат компенсирани от намалените  сметки за електричество с течение на времето. Освен това много страни предлагат финансови стимули като  кредити и отстъпки. Те се стремят да насърчат използването на слънчева енергия.