Veselin-Todorov

БТПП и Соларна Академия България внесоха предложение за опростяване на процедурата за инсталиране на фотоволтаични централи

Българска търговско-промишлена палата (БТПП), в качеството си на работодателска организация на национално равнище беше сезирана от своя браншова организация – „Соларна академия България“ (Solar Academy) и свои преки членове относно необходимостта от промяна на нормативната уредба и предприемането на незабавни мерки за преодоляването на проблемите в сферата на изграждането на фотоволтаични централи за собствена употреба. През октомври бе проведена среща между председателя на БТПП, г-н Цветан Симеонов и служебния министър на енергетиката, г-н Росен Христов, по време на която бяха коментирани основните проблеми и начините за тяхното решаване.

„Без ясни стимули и административни облекчения няма да успеем да направим бърз ръст във  ВЕИ енергийните източници. Високите цени на тока са единия стимул,  за другия сме предложили незабавни и възможните за това правителство промени в процедурите“, коментира Цветан Симеонов – председател на БТПП.

Въпреки направените законодателни промени през тази година, с цел облекчаване на режима на издаване на разрешение за строеж на съоражения в областта на възобновяемите енергийни източници и присъединяването им към  електрическите мрежи, те са крайно недостатъчни, а направените изменения с цел облекчения не обхващат малките и средни предприятия. По време на срещата представителите на БТПП настояха в кратък период да бъдат извършени и необходимите законодателни действия за подготовка и транспонирането на Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, които ще спомогнат за преодоляването на проблемите на бизнеса в сферата на изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия.

„С нас все по-често се свързват инвеститори, които търсят информация и повече конкретика за това какво е необходимо да направят, за да изградят фотоволтаична централа. Проблемът е, че процесите не са уеднаквени и всеки проект зависи от тълкуването на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и решението на отделните общини или техните архитекти. Това водидо прекратяване, излишно забавяне и оскъпяване на проектите. Разбира се, има и редица други проблеми, а начинът да се решат е да се направят законови промени“, коментира инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България“.

Според работодателската организация и нейните членове, не достатъчно бързите действия от страна на правителството поставят бранша и потребителите в неконкурентно положение спрямо останалите участници на Eвропейския съюз и забавят зеления преход в страната. Необходимо е българското правителство да предприеме краткосрочни мерки и да адаптира нормативната рамка на законово и подзаконово ниво, с цел намаляване на регулаторните режими, стриктно спазване на сроковете по издаване на разрешителни и осигуряване на публичност на административните действия, във връзка с намаляване на риска от корупционните схеми.

След проведената среща, БТПП съвместно със Сдружение „Соларна Академия България“ подготвиха и внесоха  предложения за промяна на разпоредби, които да облекчат режима за изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди.  Според експертите, след тяхното прилагане ще се постигне по-облекчен административен процес, ще има по-голяма прозрачност и възможност за по-бързо изграждане на фотоволтаични централи, което ще стимулира както бизнеса, така и битовите потребители да инвестират в такъв тип проекти, което от своя страна ще доведе до овладяване на енергийната криза в страната.

Българска търговско-промишлена палата и Сдружение „Соларна Академия България“ отправиха и предложение за участието на техни експерти във всякакви работни групи за промяна на законодателството и успешното реализиране на прехода за зелената сделка.

Предложенията и мотивите към тях ТУК.

Solar Careers

Кариерни перспективи в областта на възобновяемата енергия

Потребността  от обучение на висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност  нараства все повече в съвременните социално-икономически условия. Тя е свързана и с необходимостта от подпомагане на университетите и училищата в актуализирането на учебните програми и по-добрата връзка с бизнеса.  Медийната среда също трябва да работи за качествено информиране на обществото за ползите от възобновяемите източници на енергия.

Повечето европейски страни се насочват към декарбонизация. Това от своя страна ще доведе до намаляване на работните места в сферата на невъзобновяемата енергия. В този връзка е необходимо да се поеме инициатива за обучение на нови висококвалифицирани специалисти в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.  Друга важна посока е и преквалификацията на специалисти, работещи в областта на невъзобновяемата енергия. Захранването на домове и предприятия със слънчева енергия става все по-популярно поради екологичните предимства на слънчевата енергия като нулеви емисии на парникови газове.

Индустрията се разраства. Макар да няма статистически данни за индустрията, Бюрото по трудова статистика (BLS – Bureau of Labor Statistics) дава перспектива за кариера за позицията монтажник на фотоволтаични системи през следващите 10 години. BLS прогнозира, че работните места за инсталатори на фотоволтаични системи могат да нараснат с 51% в този период от време. Това  е по-бързо от средното за други работни места.

Нека разгледаме някои от професиите, които имат перспектива за развитие:

Инженерен техник

Средна национална заплата в САЩ, $40 001 на година

Основни задължения: Инженерните техници подпомагат строителни, машинни и еко-инженери и учени при тестване и прилагане на теории.  Задачата им е,  да помогнат за подобряване на работата на съоръжения, процеси или оборудване, свързани със слънчевата енергия. Вместо да измислят теории, те извършват проверки и опити на места с оборудване или в лабораторни условия и записват данни за своите открития. Специфичните работни задължения за инженерните техници може да варират в зависимост от тяхната специалност.

Техник по поддръжка на електроника

Средна национална заплата – $57 440 на година

Основни задължения: Техниците по поддръжка на електроника наблюдават фотоволтаични софтуерни системи, за да се уверят в изправната им работа. Те помагат за разработването, настройването и ремонта на електронни или компютърно контролирани слънчеви енергийни системи в съоръжения на централи и на места за оборудване. Техниците използват електронни, хидравлични, механични и пневматични технологии за тестване и настройка на машини, ако не работят добре. Те също така проверяват готовите продукти за качество и гарантират, че отговарят на спецификациите на клиента.

Мениджър на соларна централа

Средна национална заплата – $61 942 на година

Основни задължения: Мениджърът на централа наблюдава работата на инсталациите. Те  се свързват с   доставчици до  трети страни и  ги направляват, за да помогнат с процесите на транспортиране и инсталиране. Също така  взаимодействат с клиенти, за да се уверят, че екипът спазва всички изисквания за качество на обслужване. Те могат да управляват оценката на ефективността на екипите от сервизни техници и качеството на работата на системите за слънчева енергия. Дава им се възможност също така да извършват дистанционно наблюдение на инсталираните системи и да решат кога да изпратят техници за проверки или ремонти.

Соларен сервизен техник

Средна национална заплата: $62 216 на година

Основни задължения: Тези сервизни техници наблюдават фотоволтаични хардуерни системи, за да ги поддържат да работят на техните върхови нива на производителност. Те осигуряват качество на клиентите в обектите за оборудване чрез диагностициране на проблеми, оптимизиране на оборудването и ремонт на недостатъчно работещи системи. Освен това  монтират хардуер и свързано оборудване. Тестват, почистват и калибрират системи, за да коригират ненужни или неочаквани прекъсвания на услугата.

Инсталатор на соларни фотоволтаични системи

Средна национална заплата: $62 554 на година

Основни задължения: Инсталаторите  на  фотоволтаици настройват и поддържат оборудването, което свързва соларна система към електрическата мрежа. Те проектират оформлението на системата въз основа на характеристиките на обекта и получават съответните разрешителни за завършване на проекта.  Също така работят върху конструктивните характеристики като рязане, завинтване, сглобяване на структурната рамка, свързване на проводници и закрепване на панели към покриви или наземни опори. Те проверяват предварително инсталираното оборудване, за да се уверят, че отговаря на изискванията за  безопасност.